Presentació

 

L’estructura de la Universitat Miguel Hernández d’Elx compta amb quatre centres de gestió de Campus, creats per acord de la Comissió Gestora de la Universitat el 19 de gener de 1998 i integrats en els serveis centrals de la Universitat, com una de les Unitats en què s’estructura la Gerència, mantenint com a principi de funcionament la descentralització administrativa i com a objectius els de autonomia de gestió en el Campus, especialització, coordinació operativa i resposta pròxima als usuaris dels serveis de la Universitat, amb la fi última d’aconseguir major agilitat, flexibilitat i eficàcia en la gestió. 

  

Els diferents Centres de Gestió de Campus que componen la Universitat Miguel Hernández d’Elx s’han esforçat, des dels seus orígens, per integrar i constituir equips de treball eficients i eficaços en l’acompliment de les seues competències, enfortint la figura (institució) de la Universitat i posicionant-la com a nexe acadèmic i administratiu entre l’alumnat.  

La missió dels Centres de Gestió és coordinar tots aquells serveis, tant de caràcter intern com a extern, que són necessaris per al correcte i adequat funcionament de les activitats administratives del Campus, relacionades amb la docència, la investigació i els serveis generals de la Universitat. Així com, informar als estudiants i difondre l’oferta acadèmica dels diferents estudis que s’imparteixen en la Universitat. 

  

 Les funcions que exercim els Centres de Gestió de Campus, entre unes altres, són: 

  • Realitzar les gestions economicoadministratives relacionades amb Departaments, Instituts, Centres i Serveis en cada Campus.
  • Realitzar la gestió d’estudiants de les diferents facultats o escoles del Campus.
  • Col·laborar en la gestió en matèria d’Alumnat i Assumptes Generals.
  • Actuar com a registre auxiliar de documents, instàncies. del Registre general de la Universitat.
  • Participar en la gestió dels Recursos Humans.
  • Supervisar el compliment de les contractes de serveis en els campus.

    dels diferents estudis que s’imparteixen en la Universitat.